Πρόγραμμα
«Εξοικονομώ 2023»

Τι είναι το Πρόγραμμα
«Εξοικονομώ 2023»

1

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει την προσήλωσή στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, με κίνητρο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα.

2

Στο πλαίσιο της μετάβασης προς ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι», στόχος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των συμβατικών καυσίμων.

3

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα έργα που υποστηρίζονται από το «Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας», συμβάλλοντας στην ενεργειακή πολιτική για εξοικονόμηση ενέργειας.

4

Με το 43% της συνολικής ενέργειας στην Ελλάδα, να καταναλώνεται από κτίρια μεγάλης παλαιότητας, είναι επείγουσα η ανάγκη αναβάθμισης τους άμεσα σε ενεργειακά!

Γιατί να επιλέξω Κουφώματα
Αλουμινίου Itek:

  • Γιατί η αντικατάσταση τους μπορεί να αποφέρει έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας
  • Και γιατί με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας εγγυόμαστε ότι θα μείνετε παραπάνω από ευχαριστημένοι

Η διαδικασία πιο αναλυτικά:

1. Οι άξονες του Προγράμματος

3. Τα Κριτήρια Συμμετεχόντων & ο Αριθμός Αιτήσεων

5. Ο Καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης

7. Τα Δικαιολογητικά & οι Υποβολές Αιτήσεων

9. Η Δανειοδότηση

2. Τα Κριτήρια επιλογής κατοικίας

4. Τα Εισοδηματικά Κριτήρια

6. Ο Ενεργειακός στόχος & οι Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

8. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων

10. Χρηματοδότηση
& Προκαταβολές

1. Οι Άξονες του Προγράμματος

Το πρόγραμμα

Τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα με επιθυμία συμμετοχής:

Επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, στοχεύοντας στη μείωση ενεργειακών αναγκών και στην ελαχιστοποίηση της χρήσης συμβατικών καυσίμων.

Προορίζεται για την υποχρεωτική αναβάθμιση τριών τουλάχιστον ενεργειακών κατηγοριών, με σκοπό την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, πάνω από 30%. Επιπλέον, περιλαμβάνει 5 διαφορετικές κατηγορίες επιδοτήσεων με ποσοστό επιδότησης μεταξύ 40% – 75%, ανάλογα με το εισόδημα των δικαιούχων

  • Ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος
  • Συλλέγουν τα απαιτούμενα έγγραφα
  • Αναζητούν Ενεργειακό Επιθεωρητή για την εκτέλεση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας και την έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

2. Τα Κριτήρια επιλογής κατοικίας:

1

Νόμιμη ύπαρξη κατοικίας στα μητρώα

2

Χρήση ως η κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη

3

Δεν έχει κριθεί
κατεδαφιστέα

4

Κατάταξη βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

3. Τα Κριτήρια Συμμετεχόντων & ο Αριθμός Αιτήσεων:

Αντίθετα, δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα, άτομα που έχουν υποβάλλει αίτηση σε προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και ιδιοκτήτες κατοικιών που χρησιμοποιούν τις κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb). Επιπλέον, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ) αντιστοιχεί μια αίτηση. Αν για μια επιλέξιμη κατοικία, υποβληθούν παραπάνω από μια αιτήσεις από το φυσικό πρόσωπο ή συγκύριο, τότε απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση αίτησης με απόφαση υπαγωγής, ανακαλείται η τελευταία χρονολογικά αίτηση.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα με ενεργό δικαίωμα στην κατοικία με πλήρη, επικαρπία ή περιορισμένη κυριότητα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για παραπάνω από έναν δικαιούχους, προηγείται ο κύριος κάτοικος της κατοικίας. Στην περίπτωση χρήσης της κατοικίας από άλλο πρόσωπο μη δικαιούχο (πχ ενοικίαση), τότε το δικαίωμα συμμετοχής, έχει ο δικαιούχος με πλήρη ή επικαρπία κυριότητα.

4. Τα Εισοδηματικά Κριτήρια:

Προσμετρώνται το συνολικό εισόδημα, τα εξαιρούμενα και φορολογούμενα εισοδήματα και η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών των οικογενειακών μελών του αιτούντος.

Κατηγορία
Ατομικό Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€)
1
≤5000
≤10.000
2
>5000 - 10.000
>10.000 - 20.000
3
>10.000 – 20.000
>20.000 – 30.000
4
>20.000 – 30.000
>30.000 – 40.000
5
>30.000
>40.000

5. Ο Καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης:

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό & ορίζεται βάσει:

Ποσοστό επιχορήγησης
Κατηγορία
Ατομικό Εισόδημα ( € )
Οικογενειακό Εισόδημα ( € )
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα
Δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση
1
≤5000
≤10.000
75%
65%
2
>5000 - 10.000
>10.000 - 20.000
70%
60%
3
>10.000 – 20.000
>20.000 – 30.000
55%
45%
4
>20.000 – 30.000
>30.000 – 40.000
45%
40%
5
>30.000
>40.000
40%
40%

6. Ο Ενεργειακός στόχος & οι Επιλέξιμες Παρεμβάσεις:

Για κάθε κατοικία που πληροί τα κριτήρια, απαιτείται υποχρεωτική αναβάθμιση τουλάχιστον 3 ενεργειακών κατηγοριών σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ΠΕΑ και υποχρεωτικά για κατηγορία Β σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης για πάνω από 30% εξοικονόμηση στην πρωτογενή ενέργεια. Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση και αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος ψύξης/ θέρμανσης, τα συστήματα ζεστού νερού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων.

7. Τα Δικαιολογητικά & οι Υποβολές Αιτήσεων:

Τις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλετε από 12/06 μέχρι 15/09 και θα χρειαστείτε:

1

Οικοδομική άδεια / έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου / πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

2

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας (μετά την υποβολή της αίτησης και μόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί)

3

Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

4

Φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης τμημάτων κτιρίου όπου θα γίνουν παρεμβάσεις

5

Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας)

6

Για πολύτεκνους, Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας

7

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) εκδοθέν μετά την 27.11.2017 (όχι επιλέξιμη δαπάνη) ή από 01/02/2020 (επιλέξιμη δαπάνη) & Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

8. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά βάσει προκαθορισμένων
κριτηρίων με αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας

Κατηγορία
Κριτήριο
Βαρύτητα Συντελεστών
1
Ανηγμένο Κόστος εξοικονόμησης ενέργειας
50%
2
Εισόδημα
14%
3
Βαθμοημέρες
7%
4
Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ
5%
5
Παλαιότητα Κατασκευής
3%
6
Μονογονεϊκή Οικογένεια
7%
7
ΑμεΑ
7%
8
Πολύτεκνοι
7%
Σύνολο
100%

Διευκρινίσεις:

Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας προκύπτει από το πηλίκο του προτεινομένου κόστους παρεμβάσεων δια την εκτιμωμένη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την ωφέλιμη επιφάνεια.

Ως Α.Μ.Ε.Α. λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας βάσει ΚΕΠΑ ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).

Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) με ηλεκτρονική υπογραφή.

9. Η Δανειοδότηση:

Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου μετά από αίτηση του Ωφελούμενου, για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων (το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στο συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων).

10. Χρηματοδότηση & Προκαταβολές:

Κάλυψη Ιδιωτικής συμμετοχής
Επιχορήγηση (εκταμίευση μετά την Απόφαση Υπαγωγής)
Ίδια κεφάλαια
Προκαταβολή του συνόλου της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια
Προκαταβολή επιχορήγησης: 70% της επιχορήγησης
Επιδοτούμενο Δάνειο επιτοκίου 6,5% & διάρκεια αποπληρωμής 4-6 έτη
Προκαταβολή ιδιωτικής συμμετοχής (με δάνειο): 70% του δανείου
Προκαταβολή επιχορήγησης: 70% της επιχορήγησης
70% της επιχορήγησης επιδοτούμενου δανείου
Όταν η τράπεζα χορηγήσει στον ωφελούμενο μικρότερο δάνειο απ’ αυτό που χρειάζεται ή όταν ο ωφελούμενος αιτηθεί μικρότερο δάνειο από αυτό που δικαιούται

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή πρόταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας ή καλέστε μας στο παρακάτω τηλέφωνο.

    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ